Free :

मराठी व्याकरण [ Marathi Grammar ]

Marathi Grammar Quizzes, Test And Exams for all competitive Exams

[ Video ] मराठी व्याकरण टेस्ट कशी द्यावी ?

Index : मराठी विषयाच्या सर्व टेस्ट

 1.  वर्णमाला
  1.  वर्णमाला प्रश्नसंच 01
 2. संधी आणि प्रकार
  1. संधी आणि प्रकार प्रश्नसंच 01 [ Coming Soon ]
 3.  शब्दांच्या जाती 
  1.  शब्दांच्या जाती प्रश्न संच 01
 4. नाम 
  1. नामाचे आणि नामाचे प्रकार प्रश्नसंच 01
  2. नामाचे आणि नामाचे प्रकार प्रश्नसंच 02
  3. नामाचे आणि नामाचे प्रकार प्रश्नसंच 03
 5. नामाचा वचनविचार :
  1. वचन प्रश्नसंच 01
 6. नामाचा लिंगविचार :
  1.  लिंग प्रश्नसंच 01
 7. विभक्ती प्रत्यय आणि कारकार्थ :
  1. विभक्ती प्रत्यय आणि कारकार्थ प्रश्नसंच 01
  2. विभक्ती प्रत्यय आणि कारकार्थ प्रश्नसंच 02
 8. सामान्यरूप :
  1. सामान्यरूप प्रश्नसंच 01
 9. सर्वनाम आणि सर्वनामाचे प्रकार
  1. सर्वनाम आणि सर्वनामाचे प्रकार प्रश्नसंच 01
  2. सर्वनाम आणि सर्वनामाचे प्रकार प्रश्नसंच 02 
 10. विशेषण आणि विशेषणाचे प्रकार
  1. विशेषण आणि विशेषणाचे प्रकार प्रश्नसंच 01
  2. विशेषण आणि विशेषणाचे प्रकार प्रश्नसंच 02
 11. क्रियापद 
  1. क्रियापद प्रश्नसंच 01
  2. क्रियापद प्रश्नसंच 02
 12. क्रियापदाचे काळ व अर्थ
  1. क्रियापदाचे काळ व अर्थ प्रश्नसंच 01
 13. क्रियाविशेषण अव्यय 
  1. क्रियाविशेषण अव्यय प्रश्नसंच 01
  2. क्रियाविशेषण अव्यय प्रश्नसंच 02
 14. शब्दयोगी अव्यय आणि प्रकार
  1. शब्दयोगी अव्यय आणि प्रकार प्रश्नसंच 01
  2. शब्दयोगी अव्यय आणि प्रकार प्रश्नसंच 02
 15. उभयान्वयी अव्यय 
  1. उभयान्वयी अव्यय प्रश्नसंच 01
  2. उभयान्वयी अव्यय प्रश्नसंच 02
 16. केवलप्रयोगी अव्यय 
  1. केवलप्रयोगी अव्यय प्रश्नसंच 01
  2. केवलप्रयोगी अव्यय प्रश्नसंच 02
 17. प्रयोग आणि प्रकार
  1. प्रयोग आणि प्रकार प्रश्नसंच 01 
 18. वाक्य आणि वाक्याचे प्रकार 
  1. वाक्य आणि वाक्याचे प्रकार प्रश्नसंच 01
 19. समास आणि समासाचे प्रकार
  1. समास आणि समासाचे प्रकार प्रश्नसंच 01  
 20. अलंकार 
  1. अलंकार प्रश्नसंच 01
 21. वृत्त आणि प्रकार
  1. वृत्त आणि प्रकार प्रश्नसंच 01 [ Coming Soon ]
 22. शब्दसिद्धी 
  1. शब्दसिद्धी प्रश्नसंच 01
 23. वाक्य पृथक्करण 
  1. वाक्य पृथक्करण प्रश्नसंच 01 [ Coming Soon ]
 24. सिद्ध आणि साधित शब्द 
  1. सिद्ध आणि साधित शब्द प्रश्नसंच 01 
 25. विरामचिन्हे
  1. विरामचिन्हे प्रश्नसंच 01
 26. शुद्धलेखन – शुद्ध अशुद्ध शब्द 
  1. शुद्धलेखन – शुद्ध अशुद्ध शब्द प्रश्नसंच 01
 27. समूहदर्शक शब्द 
  1. समूहदर्शक शब्द प्रश्नसंच 01
  2. समूहदर्शक शब्द प्रश्नसंच 02
 28. ध्वनिदर्शक शब्द
  1. ध्वनिदर्शक शब्द प्रश्नसंच 01
  2. ध्वनिदर्शक शब्द प्रश्नसंच 02
 29.  शब्दसमूहाबद्दल शब्द
  1. शब्दसमूहाबद्दल शब्द प्रश्नसंच 01
  2. शब्दसमूहाबद्दल शब्द प्रश्नसंच 02
 30.  म्हणी आणि अर्थ
  1. म्हणी आणि अर्थ प्रश्नसंच 01
  2. म्हणी आणि अर्थ प्रश्नसंच 02
 31.  वाक्प्रचार
  1. वाक्प्रचार प्रश्नसंच 01
  2. वाक्प्रचार प्रश्नसंच 02
 32.  विरुद्धार्थी शब्द
  1. विरुद्धार्थी शब्द प्रश्नसंच 01
 33.  समानार्थी शब्द
  1. समानार्थी शब्द प्रश्नसंच 01
 34.   आलंकारिक शब्द
  1.  आलंकारिक शब्द प्रश्नसंच 01
  2.  आलंकारिक शब्द प्रश्नसंच 02
  3.  आलंकारिक शब्द प्रश्नसंच 03
 35.  साहित्यविषयक ज्ञान
  1. साहित्यविषयक ज्ञान प्रश्नसंच 01 [ Coming Soon ]
 36.  रस
  1. रस प्रश्नसंच 01 [ Coming Soon ]

23 thoughts on “मराठी व्याकरण [ Marathi Grammar ]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!