WordPress database error: [Duplicate key name 'quesiton_id']
ALTER TABLE wp_watu_answer ADD INDEX `quesiton_id` (`question_id`);

WordPress database error: [Duplicate key name 'quiz_and_criteria']
ALTER TABLE wp_watu_grading ADD INDEX `quiz_and_criteria` (`exam_id`, `gfrom`, `gto`);

WordPress database error: [Duplicate key name 'name']
ALTER TABLE wp_watu_master ADD INDEX `name` (`name`);

WordPress database error: [Duplicate key name 'exam_id']
ALTER TABLE wp_watu_question ADD INDEX `exam_id` (`exam_id`);

शब्दयोगी अव्यय : Part 02 - StudyWadi.in
New Test

शब्दयोगी अव्यय : Part 02

शब्दांच्या जाती : शब्दयोगी अव्यय – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. खाली दिलेल्या पैकी कोणत्या वाक्यात स्थलवाचक
शब्दयोगी अव्यय वापरले आहे ?

 
 
 
 

2. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

3. खाली दिलेल्या वाक्यातील शब्दयोगी अव्ययांची संख्या सांगा.

मांजर झाडावर चढले आणि तिचा पाठलाग करणारा कुत्रा झाडाखाली उभा आहे. घरासमोर खेळत असलेल्या मुलांनी आम्हाला हे सांगितले.

 
 
 
 

4. योग्य शब्दयोगी अव्यय वापरून खालील वाक्य पूर्ण करा.
ती मुलाबाळां …… माहेरी निघून गेली.

 
 
 
 

5. खालीलपैकी संबंधवाचक शब्दयोगी अव्यय कोणते ?

 
 
 
 

6. हे पाणी पिण्यायोग्य आहे . – या वाक्यात आलेल्या शब्दयोगी अव्ययाचा प्रकार ओळखा.

 
 
 
 

7. खालील शब्दयोगी अव्ययाचा प्रकार ओळखा.
निमित्त

 
 
 
 

8. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

9. आत बाहेर अलीकडे पलीकडे समोर हे कोणत्या जातीचे शब्द आहेत ?

 
 
 
 

10. टेबलावर भरपूर पुस्तके ठेवलेली होती. –
या वाक्यामध्ये शब्दयोगी अव्यय कोणते आहे ?

 
 
 
 

11. पूर्वी ‘ हे ………… शब्दयोगी अव्यय आहे.

 
 
 
 

12. पर्यायातून हेतूवाचक शब्दयोगी अव्यय निवडा.

 
 
 
 

13. शब्दयोगी अव्ययाचा प्रकार सांगा.
करवी

 
 
 
 

14. झाडाखाली सावली असते. – या वाक्यातील शब्दयोगी अव्यय कोणते ?

 
 
 
 

15. मला मराठीच्या टेस्ट मध्ये पंधरापैकी चौदा गुण मिळाले.
या वाक्यात कोणते शब्दयोगी अव्यय वापरले आहे ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

28 thoughts on “शब्दयोगी अव्यय : Part 02”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!