New Test

म्हणी आणि अर्थ 02

म्हणी आणि अर्थ 02 – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. घेता …….. देता शिमगा – म्हण पूर्ण करा.

 
 
 
 

2. वरातीमागून घोडे’ या म्हणीचा अर्थ काय होतो ?

 
 
 
 

3. गरजेल तो पडेल काय ? – या म्हणीचा काय अर्थ होतो ?

 
 
 
 

4. ओठात एक आणि पोटात एक – या म्हणीचा अर्थ काय होतो ?

 
 
 
 

5. खाली दिलेल्या म्हणीचा अर्थ काय होतो ?
ये रे कुत्र्या खा माझा पाय.

 
 
 
 

6. अती झाले गावचे अन पोट फुगले देवाचे – या म्हणीचा अर्थ काय आहे ?

 
 
 
 

7. एका खांद्यावर द्वारका – या म्हणीचा अर्थ काय होतो ?

 
 
 
 

8. पुढील म्हणीचा अर्थ सांगा.
कामापुरता मामा

 
 
 
 

9. खाली दिलेले वाक्य पूर्ण करा.
अतिश्रीमंतीमुळे आमच्या शेजारील गृहस्थांना ….. ची बाधा झाली.

 
 
 
 

10. म्हण पूर्ण करा.
……. गेला लुटी आणल्या दोन मुठी.

 
 
 
 

11. खाली दिलेली म्हण पूर्ण करा.
अठरा नखी …….. राखी वीस नखी घर राखी.

 
 
 
 

12. एखादे कृत्य धाडसाने करणारा त्याचे परिणाम भोगण्यासही सक्षम असतो – या अर्थाची म्हण पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

13. कोल्हा काकडीला राजी या म्हणीचा अर्थ काय ?

 
 
 
 

14. चोरावर मोर म्हणजे –

 
 
 
 

15. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

37 thoughts on “म्हणी आणि अर्थ 02”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!