New Test

विभक्ती प्रत्यय आणि कारकार्थ

विभक्ती प्रत्यय कारकार्थ या घटकावर आधारित महत्वाचे प्रश्न एकत्रित करून तयार केलेली ही मराठी व्याकरण टेस्ट सोडवा आणि येणाऱ्या परीक्षेत मराठी विषयात पैकीच्या पैकी मार्क्स मिळवा.

1. हाक हा कारकार्थ…………..विभक्तीचा आहे.

 
 
 
 

2. तृतीया विभक्ती खालील पैकी कोणत्या नामाला लागली आहे?

 
 
 
 

3. सुजाताने संगीतास योग्य मार्ग सुचवला या वाक्यातील संगीता या शब्दास कोणत्या विभक्तीचा प्रत्यय लागलेला आहे?

 
 
 
 

4. खाली दिलेल्या पैकी कोणता विभक्ती प्रत्यय हा फक्त एकाच विभक्तीत येतो?

 
 
 
 

5. योग्य विधान निवडा.
1) प्रथमा विभक्तीला प्रत्यय असतात.
2) द्वितीया विभक्तीचा कारकार्थ कर्म आहे.

 
 
 
 

6. षष्ठी विभक्तीचे प्रत्यय कोणते आहे?

 
 
 
 

7. खाली दिलेल्या शब्दाची विभक्ती ओळखा.
पुण्याहून

 
 
 
 

8. श्रेयाने नवीन पुस्तक विकत घेतले या वाक्यातील ने हा प्रत्यय कोणत्या विभक्तीचा आहे?

 
 
 
 

9. तृतीया विभक्तीचा कारकार्थ………..आहे.

 
 
 
 

10. योग्य तो विभक्ती प्रत्यय वापरून वाक्य पूर्ण करा.
तो मुंबई…..पुण्याला आला.

 
 
 
 

11. विभक्ती व कारकार्थ यांचा अयोग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

12. रिकाम्या जागी योग्य विभक्ती प्रत्यय लावा व वाक्य पूर्ण करा.
आपल्या घरा… भरपूर पुस्तके असावी असे मनीषा…. मनापासून वाटते.

 
 
 
 

13. खालील वाक्यातील शब्दांपैकी विभक्ती प्रत्यययुक्त शब्द ओळखा.
नेहाने जेवण तयार केले.

 
 
 
 

14. माणूस या शब्दाला चतुर्थीचा प्रत्यय लावून कोणता शब्द तयार होईल?

 
 
 
 

15. योग्य जोडी ओळखा.

 
 
 
 

Question 1 of 15

16 thoughts on “विभक्ती प्रत्यय आणि कारकार्थ”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!