Free :

सामान्यरूप – शब्दात होणारे बदल

सामान्यरूप – शब्दात होणारे बदल या घटकावर आधारित महत्वाचे प्रश्न एकत्रित करून तयार केलेली ही मराठी व्याकरण टेस्ट सोडवा आणि येणाऱ्या परीक्षेत मराठी विषयात पैकीच्या पैकी मार्क्स मिळवा.

1. अ कारान्त पुल्लिंगी नामाची सामान्यरूपे आ कारान्त होतात. – या नियमात बसणारा शब्द पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

2. अजय काल – परवा गावाला गेला.
या वाक्यातील कोणत्या शब्दाचे सामान्यरूप झाले आहे?

 
 
 
 

3. पुढीलपैकी कोणत्या शब्दाचे वाकारांत सामान्य रूप होते?

 
 
 
 

4. खालील वाक्यात सामान्यरूप झालेल्या शब्दांची संख्या किती आहे?
डोंगरात भरपूर करवंद असतात.

 
 
 
 

5. खालीलपैकी कोणत्या शब्दाचे सामान्यरूप होत नाही.

 
 
 
 

6. सामान्यरुपात दंत तालव्याचा तालव्य होतो तर स चा …..होतो.

 
 
 
 

7. खाली दिलेल्यापैकी कोणत्या शब्दाचे सामान्य रूप होत नाही.
1)खडू
2)चहा
3) रक्कम
4) माळ

 
 
 
 

8. झाड या शब्दाचे सामान्य रूप ……… आहे.

 
 
 
 

9. लाडू या शब्दाचे सामान्यरूप खालील पैकी कोणत्या वाक्यात आले आहे?

 
 
 
 

10. योग्य विधान निवडा.
1)एक अक्षरी शब्दाचे सामान्यरूप होत नाही.
2) ज्याप्रमाणे नामाचे सामान्य रूप होते त्याप्रमाणे सर्वनामाचे सुद्धा होते.

 
 
 
 

11. हवा या नामाचे सामान्यरूप काय होईल?

 
 
 
 

12. वाट या शब्दाचे सामान्यरूप काय आहे?

 
 
 
 

13. मी या सर्वनामाचे सामान्यरूप खालीलपैकी कोणते?

 
 
 
 

14. ई कारान्त पुल्लिंगी नामाचे सामान्य रूप या कारान्त होते – या नियमात बसणारा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

15. सामान्य रूप असलेली शब्दजोडी ओळखा.

 
 
 
 

Question 1 of 15

Studywadi मराठीच्या आणखी टेस्ट सोडवा

नाम सर्वनाम विशेषण क्रियापद या सारख्या प्रकरणानुसार टेस्ट सोडवा

मराठीच्या सर्व प्रकरणावर आधारित Mix टेस्ट सोडवा

Studywadi आणखी टेस्टचा खजाना

9 thoughts on “सामान्यरूप – शब्दात होणारे बदल”

  1. 15 पैकी 14….12 वा प्रश्न चुकीचा आहे..तिथं न बसणारा पाहिजे

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!