Free :

संत आणि त्यांचे जन्मस्थळ

संत आणि त्यांचे जन्मस्थळ – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. मारोती महाराज यांचे जन्मस्थान खालीलपैकी कोणते?

 
 
 
 

2. गोविंद प्रभू यांचा जन्म अमरावती जिल्ह्यातील ……… येथे झाला.

 
 
 
 

3. योग्य जोड्या जुळवा.
गट अ – 1) संत जनाबाई 2) संत नामदेव 3)संत तुकाराम
गट ब – a) देहू b)गंगाखेड c)नरसी

 
 
 
 

4. गाडगे महाराज यांचे जन्मस्थळ कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 
 
 
 

5. रायगड तालुक्यातील गागोदे हे ……………. यांचे जन्मस्थळ आहे.

 
 
 
 

6. आपेगाव हे जन्मस्थळ खालीलपैकी कोणत्या संतांचे आहे?

 
 
 
 

7. संत नामदेव हे ……….. गावचे राहणारे होते.

 
 
 
 

8. संत एकनाथ यांचे जन्मस्थळ औरंगाबाद जिल्ह्यातील …………… हे आहे.

 
 
 
 

9. संत रामदास स्वामी यांचे जन्मस्थळ खालील पैकी कोणते आहे?

 
 
 
 

10. खालील विधानावरून योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 10

4 thoughts on “संत आणि त्यांचे जन्मस्थळ”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!