New Test

भारतातील प्रमुख नद्या [ Important Rivers of India ]

कोणत्या नदीचा उगम कोठे झाला आहे? त्या नदीची उपनदी कोणती आहे? ती नदी पूर्ववाहिनी आहे की पश्चिमवाहिनी या सारखे प्रश्न आपण आजच्या टेस्टमध्ये सोडवूया.

सर्वात आधी या घटकावर आधारित हा व्हिडिओ बघा आणि मग खालील टेस्ट सोडवा1. साबरमती नदी कुठे उगम पावते?

 
 
 
 

2. कोयना ही…………. ची उपनदी आहे.

 
 
 
 

3. तापी नदी………….कडे वाहते.

 
 
 
 

4. ब्रम्हपुत्रा नदी……………. कडे वाहते.

 
 
 
 

5. सिंधू नदीचे उगमस्थान………….हे आहे.

 
 
 
 

6. ब्रह्मपुत्रा नदीची लांबी किती आहे?

 
 
 
 

7. गोदावरी नदीची वाहण्याची दिशा कोणती आहे?

 
 
 
 

8. तापी नदी कोणत्या सागरास मिळते?

 
 
 
 

9. सतलज ही…………नदीची प्रमुख उपनदी आहे.

 
 
 
 

10. गोदावरी नदीच्या प्रमुख उपनद्या कोणत्या आहे?

 
 
 
 

11. गंगा नदीची लांबी किती आहे?

 
 
 
 

12. यमुना नदी कोणत्या नदीची प्रमुख उपनदी आहे?

 
 
 
 

13. गोमती ही…………..या नदीची प्रमुख उपनदी आहे.

 
 
 
 

14. गंगा नदी कोणत्या सागरास मिळते?

 
 
 
 

15. कावेरी नदी बंगालच्या उपसागरास कोणत्या राज्यात मिळते?

 
 
 
 

Question 1 of 15

10 thoughts on “भारतातील प्रमुख नद्या [ Important Rivers of India ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!