New Test

भारतातील प्रमुख नद्या [ Important Rivers of India ]

कोणत्या नदीचा उगम कोठे झाला आहे? त्या नदीची उपनदी कोणती आहे? ती नदी पूर्ववाहिनी आहे की पश्चिमवाहिनी या सारखे प्रश्न आपण आजच्या टेस्टमध्ये सोडवूया.

सर्वात आधी या घटकावर आधारित हा व्हिडिओ बघा आणि मग खालील टेस्ट सोडवा1. गंगा नदी कोणत्या सागरास मिळते?

 
 
 
 

2. यमुना नदी कोणत्या नदीची प्रमुख उपनदी आहे?

 
 
 
 

3. ब्रम्हपुत्रा नदी……………. कडे वाहते.

 
 
 
 

4. गंगा नदीची लांबी किती आहे?

 
 
 
 

5. गोदावरी नदीची वाहण्याची दिशा कोणती आहे?

 
 
 
 

6. ब्रह्मपुत्रा नदीची लांबी किती आहे?

 
 
 
 

7. तापी नदी कोणत्या सागरास मिळते?

 
 
 
 

8. कोयना ही…………. ची उपनदी आहे.

 
 
 
 

9. तापी नदी………….कडे वाहते.

 
 
 
 

10. गोमती ही…………..या नदीची प्रमुख उपनदी आहे.

 
 
 
 

11. सतलज ही…………नदीची प्रमुख उपनदी आहे.

 
 
 
 

12. गोदावरी नदीच्या प्रमुख उपनद्या कोणत्या आहे?

 
 
 
 

13. साबरमती नदी कुठे उगम पावते?

 
 
 
 

14. सिंधू नदीचे उगमस्थान………….हे आहे.

 
 
 
 

15. कावेरी नदी बंगालच्या उपसागरास कोणत्या राज्यात मिळते?

 
 
 
 

Question 1 of 15

10 thoughts on “भारतातील प्रमुख नद्या [ Important Rivers of India ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!