New Test

उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार

1. उपजिल्हाधिकाऱ्याची बडतर्फी ………….. होते.

 
 
 
 

2. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) उपजिल्हाधिकाऱ्याची निवड राज्यशासन करते.
विधान 2) उपजिल्हाधिकारी आपला राजीनामा केंद्र शासनाकडे देतो.

 
 
 
 

3. तहसिल म्हणजे ……….

 
 
 
 

4. तहसीलदार हा ………. स्तरावरील प्रमुख महसूल व प्रशासकीय अधिकारी असतो.

 
 
 
 

5. तहसिलदारास ग्रामीण भागात ………. म्हणतात.

 
 
 
 

6. उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या कार्यक्षेत्रात ………. असतात.

 
 
 
 

7. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

8. खालीलपैकी कोणाची नियुक्ती तहसीलदार करतो?

 
 
 
 

9. महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम ………. कलम 7 मध्ये तहसीलदार या पदाची तरतूद आहे.

 
 
 
 

10. तहसीलदाराचे कार्य खालीलपैकी कोणते?

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

44 thoughts on “उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!