Free :

Talathi Bharti Question Paper 03 – TCS IBPS PATTERN

1. Find the mood of the following sentence –
Do not enter without permission

 
 
 
 

2. ध्वनीची वारंवारिता……. या एककात मोजली जाते.

 
 
 
 

3. गाळलेली अक्षरे निवडून खाली दिलेली लयबद्ध मालिका पूर्ण करा.
ctsp_tspcts_cts_ctspc_sp

 
 
 
 

4. तिन्ही सेनादलासाठी सरसेनाप्रमुख (C.D.S) हे पद आहे यातील D म्हणजे काय ?

 
 
 
 

5. जर 243 × 12 =108 342 × 18 =162 तर 512 × 17 =?

 
 
 
 

6. पुढीलपैकी कोणते विधान योग्य विराम चिन्ह वापरून लिहिले आहे ?

 
 
 
 

7. Complete the following sentence –
Your comment has been …..

 
 
 
 

8. 18 किलो वजनाचे काही दगड घेऊन त्यात 12 किलो वजनाचा एक दगड टाकला असता एकूण दगडांचे सरासरी वजन 17 किलो भरले तर एकूण दगडांची संख्या किती असेल?

 
 
 
 

9. दिलेल्या पर्यायातून तत्सम शब्द निवडा.

 
 
 
 

10. दिलेल्या धातूचे योग्य रूप निवडा.
पुस्तके जिथून घेतली तिथे जागेवर ठेवणे.(आज्ञार्थ)

 
 
 
 

11. युरो हे खालीलपैकी कोणत्या देशाचे चलन आहे ?

 
 
 
 

12. वर्णमालेनुसार A आणि H मध्ये येणाऱ्या पदांची संख्या ही खालील पैकी कोणत्या अक्षरात येणाऱ्या पदाइतकी असेल?

 
 
 
 

13. 3³ x 3⁴ x 3⁸ x 3⁹ = ?

 
 
 
 

14. 18000 रू 9% व्याजदराने बँकेत ठेवले असता 6 महिन्यात किती सरळव्याज मिळेल?

 
 
 
 

15. The Person who does not believe in the existence of the god –

 
 
 
 

Question 1 of 15


7 thoughts on “Talathi Bharti Question Paper 03 – TCS IBPS PATTERN”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!