Free :

Talathi Bharti Question Paper 03 – TCS IBPS PATTERN

1. ध्वनीची वारंवारिता……. या एककात मोजली जाते.

 
 
 
 

2. Complete the following sentence –
Your comment has been …..

 
 
 
 

3. Find the mood of the following sentence –
Do not enter without permission

 
 
 
 

4. पुढीलपैकी कोणते विधान योग्य विराम चिन्ह वापरून लिहिले आहे ?

 
 
 
 

5. 18000 रू 9% व्याजदराने बँकेत ठेवले असता 6 महिन्यात किती सरळव्याज मिळेल?

 
 
 
 

6. वर्णमालेनुसार A आणि H मध्ये येणाऱ्या पदांची संख्या ही खालील पैकी कोणत्या अक्षरात येणाऱ्या पदाइतकी असेल?

 
 
 
 

7. 18 किलो वजनाचे काही दगड घेऊन त्यात 12 किलो वजनाचा एक दगड टाकला असता एकूण दगडांचे सरासरी वजन 17 किलो भरले तर एकूण दगडांची संख्या किती असेल?

 
 
 
 

8. जर 243 × 12 =108 342 × 18 =162 तर 512 × 17 =?

 
 
 
 

9. युरो हे खालीलपैकी कोणत्या देशाचे चलन आहे ?

 
 
 
 

10. तिन्ही सेनादलासाठी सरसेनाप्रमुख (C.D.S) हे पद आहे यातील D म्हणजे काय ?

 
 
 
 

11. 3³ x 3⁴ x 3⁸ x 3⁹ = ?

 
 
 
 

12. दिलेल्या धातूचे योग्य रूप निवडा.
पुस्तके जिथून घेतली तिथे जागेवर ठेवणे.(आज्ञार्थ)

 
 
 
 

13. दिलेल्या पर्यायातून तत्सम शब्द निवडा.

 
 
 
 

14. गाळलेली अक्षरे निवडून खाली दिलेली लयबद्ध मालिका पूर्ण करा.
ctsp_tspcts_cts_ctspc_sp

 
 
 
 

15. The Person who does not believe in the existence of the god –

 
 
 
 

Question 1 of 15


7 thoughts on “Talathi Bharti Question Paper 03 – TCS IBPS PATTERN”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!