New Test

Talathi Bharti Question Paper 04 – TCS IBPS PATTERN

1. Which of the following words is an antonym of “generous”?

 
 
 
 

2. संयुक्त वाक्य तयार करा
1) आवाज आला
2) सगळे तिकडे बघायला लागले

 
 
 
 

3. एका संख्येच्या 1/3 मध्ये त्या संख्येचे 1/4 मिळवले असता उत्तर 7 येते तर ती संख्या कोणती असेल?

 
 
 
 

4. अन्वी ज्या स्त्रिच्या मुलीची मुलगी आहे ती स्त्री शिवानीची आई आहे तर शिवानी अन्वीची कोण असेल?

 
 
 
 

5. योग्य चिन्हे निवडून समीकरण पूर्ण करा
18² [ ] 3³ [ ] 7³ [ ] 6

 
 
 
 

6. You are not authorised to do this –
find the pronoun from the given sentence

 
 
 
 

7. फळांमध्ये कोणत्या प्रकारची शर्करा असते?

 
 
 
 

8. How many nouns are there in the following sentence?
“The cat chased the ball and jumped over the fence.”

 
 
 
 

9. प्रश्नचिन्हांच्या काय येईल ते शोधा
56(7)42
132(11)110
30(5)?

 
 
 
 

10. हिरवे पाने उन्हात डोळ्यांना शांती देतात – उद्देश ओळखा

 
 
 
 

11. शब्द आणि सामान्य रूप यांची चुकीची जोडी ओळखा

 
 
 
 

12. तहसीलदार पदाची निवड खालील पैकी कोण करते?

 
 
 
 

13. चरक हे नाव खालील पैकी कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित आहे?

 
 
 
 

14. P9 Q16 R25 S36 T49 U64 ?

 
 
 
 

15. 33% दूध असणाऱ्या 18 लिटर द्रावणात आणखी 2 लिटर दूध टाकले असता द्रावणात पाण्याचे प्रमाण किती टक्के होईल?

 
 
 
 

Question 1 of 15


13 thoughts on “Talathi Bharti Question Paper 04 – TCS IBPS PATTERN”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!