New Test

सांकेतिक भाषा Question Paper 03

1. एका सांकेतिक भाषेत NATURE हा शब्द MBSVQF असा लिहिला असेल तर BOOK हा शब्द कसा लिहावा ?

 
 
 
 

2. एका सांकेतिक भाषेत BAG हा शब्द 4-1-49 असा लिहिला तर त्याच सांकेतिक भाषेत CUP हा शब्द कसा लिहिला जाईल ?

 
 
 
 

3. जर OLYMPIC हा शब्द djqnzmp असा लिहिला तर SMART हा शब्द कसा लिहिला जाईल ?

 
 
 
 

4. CLOCK हा शब्द एका सांकेतिक भाषेत BKNBJ असा लिहिला जातो तर ……….. हा शब्द असा JMNBJ लिहिला जाईल.

 
 
 
 

5. सांकेतिक भाषा वापरून जर RANGE हा शब्द EGNAR असा लिहिला असेल तर BELT हा शब्द कसा लिहिला जाईल ?

 
 
 
 

6. जर A च्या ऐवजी E व B च्या ऐवजी F आणि C च्या ऐवजी G याप्रमाणे अक्षरे वापरली तर संकेतात PART हा शब्द कसा लिहिला जाईल ?

 
 
 
 

7. एका सांकेतिक भाषेत RED हा शब्द PCB असा लिहितात तर त्याच सांकेतिक भाषेत HOT हा शब्द कसा लिहावा ?

 
 
 
 

8. जर एका सांकेतिक भाषेत YELLOW हा शब्द EYLLWO असा लिहितात तर ORANGE हा शब्द कसा लिहावा ?

 
 
 
 

9. सांकेतिक भाषेत SET हा शब्द UGV असा लिहितात तर PINK हा शब्द कसा लिहावा ?

 
 
 
 

10. एका सांकेतिक भाषेत SOUND हा शब्द DNOSU असा लिहिला असेल तर BATCH हा शब्द कसा लिहिला जाईल ?

 
 
 
 

11. सांकेतिक भाषेत ROUND हा शब्द QPTOC असा लिहितात तर LATER हा शब्द कसा लिहावा ?

 
 
 
 

12. जर WATER हा शब्द सांकेतिक भाषेत RAETW असा लिहितात तर त्याच सांकेतिक भाषेत PENCIL हा शब्द कसा लिहाल ?

 
 
 
 

13. एका सांकेतिक भाषेत STAR हा शब्द TUBS असा लिहिला आहे तर त्या सांकेतिक भाषेत ROAD हा शब्द कसा लिहावा ?

 
 
 
 

14. जर CHAIR म्हणजे INGOX तर ACTOR = ?

 
 
 
 

15. एका सांकेतिक भाषेत CLAP हा शब्द APCL असा, SAND हा शब्द NDSA असा लिहितात तर BLACK हा शब्द कसा लिहिला असेल ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले हे कॉमेंट करून नक्की सांगा

13 thoughts on “सांकेतिक भाषा Question Paper 03”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!