Free :

वेगळी संख्या ओळखा | Numbers : Odd Man Out

1. पुढील प्रश्नातून विजोड पद ओळखा.
1)32
2)25
3)13
4)52

 
 
 
 

2. पुढील प्रश्नातून विजोड पद ओळखा.
1)33
2)63
3)57
4)66
5)52

 
 
 
 

3. विजोड पद कोणते ते ओळखा.
1)7
2)11
3)23
1)18

 
 
 
 

4. विजोड संख्या ओळखा.
1)840
2)535
3)945
4)735
5)420

 
 
 
 

5. गटात न बसणारे पद कोणते?
1)34
2)51
3)72
4)85
5)102

 
 
 
 

6. विजोड संख्या कोणती ते ओळखा.
1)231
2)385
3)473
4)329

 
 
 
 

7. पुढील प्रश्नातून विजोड संख्या ओळखा.
1)16
2)36
3)68
4)81
5)100

 
 
 
 

8. पुढील संख्यातून विजोड संख्या ओळखा.
1)34
2)62
3)46
4)26

 
 
 
 

9. पुढील प्रश्नातून गटात न बसणारी संख्या निवडा.
1)93
2)75
3)69
4)39

 
 
 
 

10. गटात न बसणारे पद पर्यायातून निवडा.
1)8
2)27
3)343
4)100
5)512

 
 
 
 

Question 1 of 10


या सर्व प्रश्नाचे स्पष्टीकरण बघा खालील विडिओ मध्ये

10 thoughts on “वेगळी संख्या ओळखा | Numbers : Odd Man Out”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!