New Test

वेगळी संख्या ओळखा [ Numbers : Odd Man Out ]

वेगळी संख्या ओळखा [ Numbers : Odd Man Out ] – या टेस्ट मध्ये काही संख्या दिलेल्या आहेत या सर्व संख्यापैकी एक सोडता सर्व संख्या एक समान नियम पाळतात. तो नियम न पाळणारी संख्या पर्यायातून शोधायची आहे

1. गटात न बसणारे पद पर्यायातून निवडा.
1)8
2)27
3)343
4)100
5)512

 
 
 
 

2. पुढील संख्यातून विजोड संख्या ओळखा.
1)34
2)62
3)46
4)26

 
 
 
 

3. गटात न बसणारे पद कोणते?
1)34
2)51
3)72
4)85
5)102

 
 
 
 

4. पुढील प्रश्नातून विजोड संख्या ओळखा.
1)16
2)36
3)68
4)81
5)100

 
 
 
 

5. पुढील प्रश्नातून विजोड पद ओळखा.
1)32
2)25
3)13
4)52

 
 
 
 

6. पुढील प्रश्नातून गटात न बसणारी संख्या निवडा.
1)93
2)75
3)69
4)39

 
 
 
 

7. विजोड पद कोणते ते ओळखा.
1)7
2)11
3)23
1)18

 
 
 
 

8. पुढील प्रश्नातून विजोड पद ओळखा.
1)33
2)63
3)57
4)66
5)52

 
 
 
 

9. विजोड संख्या कोणती ते ओळखा.
1)231
2)385
3)473
4)329

 
 
 
 

10. विजोड संख्या ओळखा.
1)840
2)535
3)945
4)735
5)420

 
 
 
 

Question 1 of 10

1 thought on “वेगळी संख्या ओळखा [ Numbers : Odd Man Out ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!