New Test

संख्या : वेगळे पद ओळखा [ Wrong Number Series ]

1. दिलेल्या संख्यामालेत कोणते पद चुकीचे ते ओळखा.
11 13 15 18 19

 
 
 
 

2. खालील संख्यामालिकेत एक पद चुकीचे आहे कोणते ते ओळखा.
3 4 6 9 13 19

 
 
 
 

3. खालील संख्यामालिकेत एक पद चुकीचे आहे कोणते ते ओळखा.
212 311 401 122 321

 
 
 
 

4. खालील संख्यामालिकेत एक पद चुकीचे आहे कोणते ते ओळखा.
12 24 18 28 19 36

 
 
 
 

5. संख्यामालेतील पदांचा एकमेकांशी असलेला संबंध शोधा व त्यानुसार संख्यामालेतील चुकीचे पद ओळखा.
5 7 10 11 13 17

 
 
 
 

6. खालील संख्यामालिकेतील चुकीचे पद ओळखा.
5 25 30 55 64 75

 
 
 
 

7. खालील संख्यामालिकेतील चुकीचे पद ओळखा.
39 66 45 26 51

 
 
 
 

8. दिलेल्या संख्यामालिकेतील चुकीचे पद ओळखा.

8 27 64 100 125 216

 
 
 
 

9. दिलेल्या संख्यामालिकेतील चुकीचे पद ओळखा.

16 25 36 49 61 81

 
 
 
 

10. खालील संख्यामालिकेत एक पद चुकीचे आहे कोणते ते ओळखा.
144 169 256 325 361

 
 
 
 

Question 1 of 10

1 thought on “संख्या : वेगळे पद ओळखा [ Wrong Number Series ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!