New Test

संख्या : वेगळे पद ओळखा [ Wrong Number Series ]

1. दिलेल्या संख्यामालेत कोणते पद चुकीचे ते ओळखा.
11 13 15 18 19

 
 
 
 

2. खालील संख्यामालिकेत एक पद चुकीचे आहे कोणते ते ओळखा.
212 311 401 122 321

 
 
 
 

3. खालील संख्यामालिकेतील चुकीचे पद ओळखा.
5 25 30 55 64 75

 
 
 
 

4. संख्यामालेतील पदांचा एकमेकांशी असलेला संबंध शोधा व त्यानुसार संख्यामालेतील चुकीचे पद ओळखा.
5 7 10 11 13 17

 
 
 
 

5. दिलेल्या संख्यामालिकेतील चुकीचे पद ओळखा.

8 27 64 100 125 216

 
 
 
 

6. खालील संख्यामालिकेत एक पद चुकीचे आहे कोणते ते ओळखा.
3 4 6 9 13 19

 
 
 
 

7. खालील संख्यामालिकेत एक पद चुकीचे आहे कोणते ते ओळखा.
144 169 256 325 361

 
 
 
 

8. दिलेल्या संख्यामालिकेतील चुकीचे पद ओळखा.

16 25 36 49 61 81

 
 
 
 

9. खालील संख्यामालिकेत एक पद चुकीचे आहे कोणते ते ओळखा.
12 24 18 28 19 36

 
 
 
 

10. खालील संख्यामालिकेतील चुकीचे पद ओळखा.
39 66 45 26 51

 
 
 
 

Question 1 of 10

3 thoughts on “संख्या : वेगळे पद ओळखा [ Wrong Number Series ]”

  1. 36

    सगळ्या गटातील वेगळा वेगळे पद ओळखा 36 64 81 100 144 196

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!