New Test

शब्द : वेगळे पद ओळखा [ Words : Odd Man Out In Marathi ]

1. दिलेल्या पर्यायातून विजोड पर्याय निवडा.

 
 
 
 

2. विजोड पद कोणते ते ओळखा.

 
 
 
 

3. खालील पर्यायातून वेगळा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

4. वेगळा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

5. खाली दिलेल्या पैकी कोणता पर्याय गटात बसत नाही ते शोधा.

 
 
 
 

6. गटात न बसणारे पद खालील पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

7. वेगळे पद ओळखा.

 
 
 
 

8. वेगळे पद ओळखा.

 
 
 
 

9. विजोड पद कोणते ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

10. गटात न बसणारे पद ओळखा.

 
 
 
 

Question 1 of 10

3 thoughts on “शब्द : वेगळे पद ओळखा [ Words : Odd Man Out In Marathi ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!