New Test

शब्द : वेगळे पद ओळखा [ Words : Odd Man Out In Marathi ]

1. खाली दिलेल्या पैकी कोणता पर्याय गटात बसत नाही ते शोधा.

 
 
 
 

2. गटात न बसणारे पद खालील पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

3. खालील पर्यायातून वेगळा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

4. वेगळे पद ओळखा.

 
 
 
 

5. वेगळा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

6. विजोड पद कोणते ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

7. गटात न बसणारे पद ओळखा.

 
 
 
 

8. विजोड पद कोणते ते ओळखा.

 
 
 
 

9. दिलेल्या पर्यायातून विजोड पर्याय निवडा.

 
 
 
 

10. वेगळे पद ओळखा.

 
 
 
 

Question 1 of 10

3 thoughts on “शब्द : वेगळे पद ओळखा [ Words : Odd Man Out In Marathi ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!