Free :

शब्द : वेगळे पद ओळखा [ Words : Odd Man Out In Marathi ]

1. गटात न बसणारे पद ओळखा.

 
 
 
 

2. खालील पर्यायातून वेगळा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

3. विजोड पद कोणते ते ओळखा.

 
 
 
 

4. वेगळा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

5. वेगळे पद ओळखा.

 
 
 
 

6. गटात न बसणारे पद खालील पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

7. खाली दिलेल्या पैकी कोणता पर्याय गटात बसत नाही ते शोधा.

 
 
 
 

8. विजोड पद कोणते ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

9. वेगळे पद ओळखा.

 
 
 
 

10. दिलेल्या पर्यायातून विजोड पर्याय निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 10

3 thoughts on “शब्द : वेगळे पद ओळखा [ Words : Odd Man Out In Marathi ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!