New Test

वेगळे पद ओळखा [ Odd Man Out In Marathi ]

वेगळे पद ओळखा [ Odd Man Out In Marathi ] – या टेस्ट मध्ये काही संख्या दिलेल्या आहेत या सर्व संख्यापैकी एक सोडता सर्व संख्या एक समान नियम पाळतात. तो नियम न पाळणारी संख्या पर्यायातून शोधायची आहे

1. खालील संख्यामधून विजोड पद ओळखा.
1)142
2)76
3)133
4)171
5)38

 
 
 
 

2. पुढील प्रश्नातून विजोड पद ओळखा.
1)258
2)453
3)543
4)344

 
 
 
 

3. खालील प्रश्नात गटात न बसणारे पद ओळखा.
1)42
2)56
3)21
4)45

 
 
 
 

4. खालील प्रश्नात एक पद विजोड आहे ते ओळखा.
1)512
2)343
3)125
4)225

 
 
 
 

5. विजोड पद ओळखा.
1)27
2)11
3)32
4)24

 
 
 
 

6. खालील प्रश्नात एक पद विजोड आहे कोणते ते निवडा.
1)27
2)25
3)36
4)64

 
 
 
 

7. गटात न बसणारे पद ओळखा.
1)2
2)3
3)5
4)7
5)9

 
 
 
 

8. खालील प्रश्नात एक पद विजोड आहे कोणते ते निवडा.
1)28
2)91
3)55
4)26

 
 
 
 

9. पुढील संख्यांमधून विजोड संख्या ओळखा.
1)241
2)182
3)224
4)218

 
 
 
 

10. खालील संख्यामधून विजोड संख्या ओळखा.
1)144
2)196
3)132
4)324
5)256

 
 
 
 

Question 1 of 10

1 thought on “वेगळे पद ओळखा [ Odd Man Out In Marathi ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!