Free :

वेगळे पद ओळखा [ Odd Man Out In Marathi ]

वेगळे पद ओळखा [ Odd Man Out In Marathi ] – या टेस्ट मध्ये काही संख्या दिलेल्या आहेत या सर्व संख्यापैकी एक सोडता सर्व संख्या एक समान नियम पाळतात. तो नियम न पाळणारी संख्या पर्यायातून शोधायची आहे

1. विजोड पद ओळखा.
1)27
2)11
3)32
4)24

 
 
 
 

2. खालील संख्यामधून विजोड संख्या ओळखा.
1)144
2)196
3)132
4)324
5)256

 
 
 
 

3. खालील संख्यामधून विजोड पद ओळखा.
1)142
2)76
3)133
4)171
5)38

 
 
 
 

4. खालील प्रश्नात एक पद विजोड आहे कोणते ते निवडा.
1)27
2)25
3)36
4)64

 
 
 
 

5. पुढील प्रश्नातून विजोड पद ओळखा.
1)258
2)453
3)543
4)344

 
 
 
 

6. पुढील संख्यांमधून विजोड संख्या ओळखा.
1)241
2)182
3)224
4)218

 
 
 
 

7. खालील प्रश्नात एक पद विजोड आहे ते ओळखा.
1)512
2)343
3)125
4)225

 
 
 
 

8. खालील प्रश्नात गटात न बसणारे पद ओळखा.
1)42
2)56
3)21
4)45

 
 
 
 

9. गटात न बसणारे पद ओळखा.
1)2
2)3
3)5
4)7
5)9

 
 
 
 

10. खालील प्रश्नात एक पद विजोड आहे कोणते ते निवडा.
1)28
2)91
3)55
4)26

 
 
 
 

Question 1 of 10

1 thought on “वेगळे पद ओळखा [ Odd Man Out In Marathi ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!