New Test

महाराष्ट्रातील प्रमुख विद्यापीठ [ Universities in Maharashtra ]

महाराष्ट्रातील प्रमुख विद्यापीठ [ Universities in Maharashtra ] – दिलेले विद्यापीठ कोणत्या जिल्ह्यात आहे किंवा दिलेल्या जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणते विद्यापीठ आहे हा प्रश्न परीक्षेत विचारला जातो. म्हणून आजच्या टेस्ट मध्ये महाराष्ट्रातील प्रमुख विद्यापीठ या घटकावर आधारित प्रश्न सोडवूया.

1. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ कोठे आहे?

 
 
 
 

2. शिवाजी विद्यापीठ कोणत्या वर्षी स्थापन करण्यात आले?

 
 
 
 

3. शिवाजी विद्यापीठ………………येथे आहे.

 
 
 
 

4. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाची स्थापना कोठे करण्यात आली?

 
 
 
 

5. पुणे येथे खालील पैकी कोणते विद्यापीठ आहे?

 
 
 
 

6. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली?

 
 
 
 

7. मुंबई विद्यापीठाची स्थापना केव्हा करण्यात आली?

 
 
 
 

8. अमरावती येथे खालील पैकी कोणते विद्यापीठ आहे?

 
 
 
 

9. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ कोठे आहे?

 
 
 
 

10. गडचिरोली जिल्ह्यात………….हे विद्यापीठ आहे.

 
 
 
 

11. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ कोठे आहे?

 
 
 
 

12. श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ कोठे आहे?

 
 
 
 

13. 15 ऑगस्ट 1990 रोजी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ ची स्थापना …………..येथे करण्यात आली.

 
 
 
 

14. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाची स्थापना केव्हा करण्यात आली?

 
 
 
 

15. नागपूर येथे खालील पैकी कोणते विद्यापीठ आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 15

3 thoughts on “महाराष्ट्रातील प्रमुख विद्यापीठ [ Universities in Maharashtra ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!