New Test

नायब तहसिलदार आणि मंडळ अधिकारी

1. नायब तहसिलदारावर नजिकचे नियंत्रण कोणाचे असते?

 
 
 
 

2. नायब तहसिलदाराची नेमणूक कोणाद्वारे करण्यात येते ?

 
 
 
 

3. एका महसुली मंडळासाठी किती मंडळ अधिकारी असतात ?

 
 
 
 

4. मंडळ अधिकाऱ्यास ग्रामीण भागात काय म्हणून ओळखले जाते?

 
 
 
 

5. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

6. मंडळ अधिकाऱ्याच्या कार्यक्षेत्रात ………. असतात.

 
 
 
 

7. मंडळ अधिकारी हा ……………. आणि तलाठी यांमधील दुवा असतो.

 
 
 
 

8. मंडळ अधिकारी हा महसूल खात्याचा वर्ग ….. चा अधिकारी असतो.

 
 
 
 

9. नायब या शब्दाचा अर्थ काय आहे?

 
 
 
 

10. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) नायब तहसिलदारास उपतहसिलदार असेही म्हणतात.
2) नायब तहसिलदारास स्वतंत्र कार्यालय असते.
3) नायब तहसिलदाराची निवड MPSC द्वारे होते.

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

22 thoughts on “नायब तहसिलदार आणि मंडळ अधिकारी”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!