New Test

महत्वाचे राष्ट्रीय दिन

महत्वाचे राष्ट्रीय दिन – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. ………….. ऑक्टोबरला भारतीय वायुसेना दिन असतो.

 
 
 
 

2. कारगील विजय दिन खालीलपैकी कोणता?

 
 
 
 

3. अचूक पर्याय निवडा.

 
 
 
 

4. वाचन प्रेरणा दिन कोणत्या तारखेला साजरा करतात?

 
 
 
 

5. राष्ट्रीय युवक दिन केव्हा साजरा केला जातो?

 
 
 
 

6. शहिद दिन खालीलपैकी कुठला?

 
 
 
 

7. 10ऑक्टोबर : राष्ट्रीय टपाल दिन : : ? : राष्ट्रीय क्रीडा दिन

 
 
 
 

8. योग्य जोड्या जुळवा.
अ गट –

1)22 डिसेंबर  2)29 ऑगस्ट 3)30 जानेवारी

ब गट –

क)राष्ट्रीय क्रीडा दिन  ख)हुतात्मा दिन ग) राष्ट्रीय गणित दिन

 
 
 
 

9. राष्ट्रीय सांख्यिकी दिन केव्हा असतो?

 
 
 
 

10. राष्ट्रीय हिंदी भाषा दिन ……………… या दिवशी साजरा केला जातो.

 
 
 
 

11. 14 नोव्हेंबर : बालदिन : : 7 डिसेंबर : ?

 
 
 
 

12. अचूक पर्याय निवडा.

 
 
 
 

13. राष्ट्रीय शिक्षक दिन केव्हा असतो?

 
 
 
 

14. 20 ………… हा दिन राष्ट्रीय सद्भावना दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो.

 
 
 
 

15. चूकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!