Free :

महत्वाचे राष्ट्रीय दिन

महत्वाचे राष्ट्रीय दिन – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. कारगील विजय दिन खालीलपैकी कोणता?

 
 
 
 

2. शहिद दिन खालीलपैकी कुठला?

 
 
 
 

3. अचूक पर्याय निवडा.

 
 
 
 

4. राष्ट्रीय सांख्यिकी दिन केव्हा असतो?

 
 
 
 

5. वाचन प्रेरणा दिन कोणत्या तारखेला साजरा करतात?

 
 
 
 

6. ………….. ऑक्टोबरला भारतीय वायुसेना दिन असतो.

 
 
 
 

7. राष्ट्रीय हिंदी भाषा दिन ……………… या दिवशी साजरा केला जातो.

 
 
 
 

8. चूकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

9. राष्ट्रीय शिक्षक दिन केव्हा असतो?

 
 
 
 

10. 20 ………… हा दिन राष्ट्रीय सद्भावना दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो.

 
 
 
 

11. राष्ट्रीय युवक दिन केव्हा साजरा केला जातो?

 
 
 
 

12. 10ऑक्टोबर : राष्ट्रीय टपाल दिन : : ? : राष्ट्रीय क्रीडा दिन

 
 
 
 

13. 14 नोव्हेंबर : बालदिन : : 7 डिसेंबर : ?

 
 
 
 

14. योग्य जोड्या जुळवा.
अ गट –

1)22 डिसेंबर  2)29 ऑगस्ट 3)30 जानेवारी

ब गट –

क)राष्ट्रीय क्रीडा दिन  ख)हुतात्मा दिन ग) राष्ट्रीय गणित दिन

 
 
 
 

15. अचूक पर्याय निवडा.

 
 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!