Free :

महाराष्ट्रातील शहरांची जुने नावे

ममहाराष्ट्रातील शहरांची जुने नावे – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. लातूर जिल्ह्याचे पूर्वीचे नाव पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

2. बुलढाणा जिल्ह्याचे पूर्वीचे नाव ……….. होते.

 
 
 
 

3. धौंड : दौंड : : मोमिनाबाद : ?

 
 
 
 

4. करवीर : कोल्हापूर : : खडकी : ?

 
 
 
 

5. बीड या जिल्ह्याचे जुने नाव ……..होते.

 
 
 
 

6. प्रभावती हे कोणत्या जिल्ह्याचे जुने नाव होते?

 
 
 
 

7. दौलताबादला पूर्वी ……….. या नावाने ओळखत असत..

 
 
 
 

8. पुणे या शहराचे जुने नाव पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

9. चिखलदरा या शहराचे जुने नाव काय होते?

 
 
 
 

10. धारापुर किंवा धाराशिव हे ………. जिल्ह्याचे प्राचीन नाव होते.

 
 
 
 

11. महाराष्ट्रातील पैठण या शहराचे जुने नाव काय होते?

 
 
 
 

12. चांदा हे ………. जिल्ह्याचे जुने नाव होते.

 
 
 
 

13. योग्य जोड्या जुळवा.
गट अ – 1) येवले 2) चांदा 3) नवदंडी
गट ब – क) चंद्रपुर ख)नांदेड ग)यवतमाळ

 
 
 
 

14. वत्सगुल्म हे कोणत्या शहराचे जुने नाव होते?

 
 
 
 

15. योग्य विधान ओळखा.
1) रायगड जिल्ह्याचे जुने नाव कुलाबा होते.
2) मुंबाई हे मुंबई चे जुने नाव होते.

 
 
 
 

11 thoughts on “महाराष्ट्रातील शहरांची जुने नावे”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!