Free :

अक्षरांची लयबद्ध मालिका [ Rhythmic Arrangement of Alphabets ]

1. खालील अक्षरमालेत रिकाम्या जागी क्रमशः कोणती अक्षरे येतील त्या अक्षरांचा गट पर्यायातून निवडा.
a_cdef_hijkl_nopq_st

 
 
 
 

2. jk_ljkmljkm_jkml_kml

 
 
 
 

3. jklj_ljkl_kljkl_klj_l_kl या अक्षरमालेत रिकाम्या जागी योग्य अक्षरे भरल्यास कोणता अक्षरगट येईल?

 
 
 
 

4. aab_a_baaabaa_baaa_a या अक्षरमालेत रिकाम्या जागी क्रमशः कोणती अक्षरे येतील?

 
 
 
 

5. x_zxy_xyzx_zxy_xyz या अक्षरमालेत रिकाम्या जागी क्रमशः कोणती अक्षरे येतील

 
 
 
 

6. P_PQR_QRS_QRSTP_RSTU या अक्षरमालेत रिकाम्या जागी क्रमशः कोणती अक्षरे येतील त्या अक्षरांचा क्रम पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

7. b_bybbb_bbby_bby या अक्षरमालेत क्रमशः कोणती अक्षरे येतील?

 
 
 
 

8. acba_cb_acbaac_a या अक्षरमालेत रिकाम्या जागी क्रमशः कोणती अक्षरे येतील?

 
 
 
 

9. h_hhhihh_h_hhhihhihi

 
 
 
 

10. LLMML_MMLLMM_LM_ या अक्षरमालेत रिकाम्या जागी कोणती अक्षरे येतील?

 
 
 
 

Question 1 of 10

4 thoughts on “अक्षरांची लयबद्ध मालिका [ Rhythmic Arrangement of Alphabets ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!