New Test

जागतिक दिनविशेष

जागतिक दिनविशेष – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. मलाला दिन ……….. रोजी असतो.

 
 
 
 

2. योग्य विधान ओळखा.
1) जागतिक शिक्षक दिन 5 ऑक्टोबरला असतो.
2) जागतिक शिक्षक दिन 5 सप्टेंबरला असतो.

 
 
 
 

3. जागतिक कामगार दिन कोणत्या तारखेला असतो?

 
 
 
 

4. जागतिक महिला दिन केव्हा असतो?

 
 
 
 

5. जागतिक वारसा दिन ……….. ला‌ असतो.

 
 
 
 

6. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

7. 6 ऑगस्टला खालीलपैकी कोणता दिन असतो?

 
 
 
 

8. 1 जून : वैश्विक पालक दिन : : ? : जागतिक पर्यावरण दिन.

 
 
 
 

9. 15 मे ला जागतिक ………. दिन असतो.

 
 
 
 

10. 7 एप्रिलला …………… असतो.

 
 
 
 

11. योग्य जोड्या जुळवा.
गट अ – 1)जागतिक जल दिन 2)जागतिक आरोग्य दिन 3) जागतिक रेडक्रॉस दिन.
गट ब – अ) 8 मे ब) 7 एप्रिल क) 22 मार्च

 
 
 
 

12. चुकीचा पर्याय निवडा

 
 
 
 

13. जून महिन्याच्या ……….. तारखेला जागतिक योग दिन असतो.

 
 
 
 

14. 16 सप्टेंबरला …………. असतो.

 
 
 
 

15. आंतरराष्ट्रीय बालिका दिन केव्हा असतो?

 
 
 
 


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!