Free :

जागतिक दिनविशेष

जागतिक दिनविशेष – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

2. 1 जून : वैश्विक पालक दिन : : ? : जागतिक पर्यावरण दिन.

 
 
 
 

3. जागतिक महिला दिन केव्हा असतो?

 
 
 
 

4. जागतिक कामगार दिन कोणत्या तारखेला असतो?

 
 
 
 

5. जागतिक वारसा दिन ……….. ला‌ असतो.

 
 
 
 

6. जून महिन्याच्या ……….. तारखेला जागतिक योग दिन असतो.

 
 
 
 

7. योग्य जोड्या जुळवा.
गट अ – 1)जागतिक जल दिन 2)जागतिक आरोग्य दिन 3) जागतिक रेडक्रॉस दिन.
गट ब – अ) 8 मे ब) 7 एप्रिल क) 22 मार्च

 
 
 
 

8. आंतरराष्ट्रीय बालिका दिन केव्हा असतो?

 
 
 
 

9. चुकीचा पर्याय निवडा

 
 
 
 

10. मलाला दिन ……….. रोजी असतो.

 
 
 
 

11. योग्य विधान ओळखा.
1) जागतिक शिक्षक दिन 5 ऑक्टोबरला असतो.
2) जागतिक शिक्षक दिन 5 सप्टेंबरला असतो.

 
 
 
 

12. 7 एप्रिलला …………… असतो.

 
 
 
 

13. 15 मे ला जागतिक ………. दिन असतो.

 
 
 
 

14. 16 सप्टेंबरला …………. असतो.

 
 
 
 

15. 6 ऑगस्टला खालीलपैकी कोणता दिन असतो?

 
 
 
 


Gk च्या आणखी टेस्ट
इतर सर्व विषयांच्या टेस्ट

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!