Free :

अक्षरमालिका | Problems Based On Alphabets

1. प्रश्नचिन्हाच्या जागी योग्य पर्याय निवडा.
DE EF FG GH HI ?

 
 
 
 

2. खालील अक्षर मालिकेचे निरीक्षण करा व प्रश्नचिन्हाच्या जागी योग्य पर्याय निवडा.
Z X V T R ?

 
 
 
 

3. प्रश्नचिन्हाच्या जागी योग्य पद पर्यायातून निवडा.
A D I P ?

 
 
 
 

4. योग्य पर्याय निवडा.
STORE EROT TOR ?

 
 
 
 

5. अक्षरमालिकेचे निरीक्षण करा व पर्यायातून योग्य पद निवडा.
BC DF GJ KO ?

 
 
 
 

6. योग्य पर्याय निवडा.
ACE FHJ KMO PRT ?

 
 
 
 

7. प्रश्नचिन्हाच्या जागी योग्य पद खालील पर्यायातून निवडा.
Z A Y B X C ? D

 
 
 
 

8. योग्य पर्याय निवडा.
AR ? CT DU EV

 
 
 
 

9. प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणते पद येईल ते पर्यायातून निवडा.
K M P T ?

 
 
 
 

10. योग्य पर्याय निवडा.
C F I L ? ?

 
 
 
 

Question 1 of 10


या सर्व प्रश्नाचे स्पष्टीकरण बघा खालील विडिओ मध्ये

14 thoughts on “अक्षरमालिका | Problems Based On Alphabets”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!