Free :

अक्षर अंक सांकेतिक भाषा

1. एका सांकेतिक भाषेत
LAYER = K1X5Q
SOLDIER = R15KC95Q तर त्याच भाषेत STUDENT या शब्दाचे सांकेतिक रूप कोणते ?

 
 
 
 

2. एका सांकेतिक भाषेत FRUIT हा शब्द 20-9-21-18-6 असा लिहिला जातो तर त्याच सांकेतिक भाषेत PAPER हा शब्द कसा लिहिला जाईल ?

 
 
 
 

3. जर SET = 44 TEN = 39 असे लिहितात तर CALL हा शब्द कसा लिहिला जाईल ?

 
 
 
 

4. एका सांकेतिक भाषेत COULD=14 LIST = 27
तर MOUNT ह्या शब्दाचे सांकेतिक रूप कोणते ?

 
 
 
 

5. एका सांकेतिक भाषेत TOY हा शब्द 20-12-25 असा लिहिला जातो BANK हा शब्द 2-26-14-16 असा लिहिला जातो तर त्याच सांकेतिक भाषेत STAMP हा शब्द कसा लिहिला जाईल ?

 
 
 
 

6. जर SUMMER हा शब्द 18-1-12-12-4-17 असा लिहितात तर WINTER हा शब्द कसा लिहावा ?

 
 
 
 

7. जर DOT=1200 JUMP=43680 तर SIT ह्या शब्दाचे सांकेतिक भाषेत कोणते रूप येईल ?

 
 
 
 

8. एका सांकेतिक भाषेत WET हा शब्द 92 असा लिहितात TAX हा शब्द 480 असा लिहितात तर YOU हा शब्द कसा लिहावा ?

 
 
 
 

9. जर YOUTH =2-4-5-7-19
GOLDEN =20-4-15-23-2-13 तर STATUS हा शब्द सांकेतिक भाषेत कसा लिहावा ?

 
 
 
 

10. एका सांकेतिक भाषेत HATE=10-25-6-13 EAST=25-24-6-10 तर SPROUT हा शब्द कसा लिहावा ?

 
 
 
 

11. एका सांकेतिक भाषेत TASTE हा शब्द 17-1-16-17-25
NOT हा शब्द 11-225-17 असा लिहितात
तर NEXT हा शब्द कसा लिहिला जाईल ?

 
 
 
 

12. एका सांकेतिक भाषेत WARM =55 LAMP =42 तर TRACK ह्या शब्द कसा लिहिला जाईल ?

 
 
 
 

13. एका सांकेतिक भाषेत A=1 B=3 C= 5 D=7….यानुसार SPOON हा शब्द कसा लिहावा ?

 
 
 
 

14. एका सांकेतिक भाषेत
TAB = 479
SINK= 3065
STALK = 34725
SINK = 3065
तर BLINK हा शब्द कसा लिहिला जाईल ?

 
 
 
 

15. एका सांकेतिक भाषेत EXPERIMENT हा शब्द 4-3-11-4-9-9-14-4-13-7 असा लिहिला जातो तर त्याच सांकेतिक भाषेत ROTATION हा शब्द कसा लिहिला जाईल ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले हे कॉमेंट करून नक्की सांगा

18 thoughts on “अक्षर अंक सांकेतिक भाषा”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!